Contact Us

Ms. Xiangrong HU
Tel: 00-86-27-83663613
Fax: 00-86-27-83662428
E-mail:
ctc@tjh.tjmu.edu.cn 
 
Tongji Hospital of Tongji Medical College,
Huazhong University of Science and Technology,
1095 Jie Fang Avenue, Wuhan 430030, P.R. China.